REGULAMIN ZWIEDZANIA

Szanowni Państwo,

witamy w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przed rozpoczęciem korzystania z przestrzeni Ogrodu Botanicznego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania.

Wejście na teren Ogrodu Botanicznego UAM jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Zwiedzającego. Ogród Botaniczny UAM nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieznajomości i nieprzestrzegania Regulaminu przez Zwiedzającego.

 

Regulamin zwiedzania

Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

§ 1

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępny jest dla Zwiedzających codziennie w godzinach podanych na stronie internetowej http://www.obuam.robia.pl/, portalu Facebook oraz przy wejściach do Ogrodu. Poza godzinami otwarcia wstęp do Ogrodu jest możliwy na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem Ogrodu Botanicznego lub osobą przez niego upoważnioną.

 

 

§ 2

Dyrektor Ogrodu Botanicznego lub osoba przez niego upoważniona zastrzega sobie prawo do przesunięcia godzin otwarcia Ogrodu lub do czasowego zamknięcia Ogrodu dla Zwiedzających.

 

§3

Ze względu na bezpieczeństwo Zwiedzających, w przypadku silnych wiatrów, burz lub innych niebezpiecznych zjawisk pogodowych Ogród Botaniczny UAM pozostaje zamknięty.

 

§ 4

Wstęp do Ogrodu Botanicznego UAM jest bezpłatny.

 

§ 5

Działalność edukacyjna Ogrodu Botanicznego UAM prowadzona jest m.in. poprzez udostępnianie kolekcji Zwiedzającym, prezentowane w Ogrodzie tablice i wystawy edukacyjne oraz przez organizację zajęć i wycieczek edukacyjnych. Oferta edukacyjna oraz regulamin zajęć edukacyjnych dostępne są na stronie internetowej Ogrodu http://www.obuam.robia.pl/
 

§ 6

Fotografowanie na własny użytek jako pamiątki z Ogrodu Botanicznego nie wymaga zgody ani uiszczania opłat.

Profesjonalne sesje fotograficzne/filmowe (tj. sesje ślubne, komunijne i inne) oraz sesje fotograficzne/filmowe, realizowane w celach komercyjnych (sesje reklamowe, na potrzeby publikacji, na potrzeby autorskiego portfolio), wymagają uzyskania zgody dyrektora Ogrodu i uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem.

 

§ 7

Zwiedzający mogą poruszać się na terenie Ogrodu wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach oraz w miejscach udostępnionych do zwiedzania.

 

 

§ 8

Na terenie Ogrodu Botanicznego UAM obowiązuje zakaz zrywania roślin oraz pozyskiwania materiału roślinnego bez zgody dyrektora Ogrodu. Niektóre rośliny są parzące lub trujące, dlatego dla własnego bezpieczeństwa nie należy ich dotykać, zrywać ani spożywać ich części, w tym owoców lub nasion.

 

§ 9

Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, skuterach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach, wrotkach, nartach oraz innych pojazdach. Przy wejściach do Ogrodu znajdują się stojaki na rowery. Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z wózków lub innych pojazdów ułatwiających poruszanie się, przy czym na prośbę personelu Ogrodu, są zobowiązane do okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

§ 10

Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz rozpalania ognia, palenia papierosów,
e-papierosów i tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania wszelkich używek. Zabrania się używania przedmiotów mogących zakłócić spokój (dotyczy to m.in. sprzętu sportowego oraz urządzeń grających) lub powodować zagrożenie dla innych.

 

§ 11

W Ogrodzie obowiązuje zakaz używania dronów oraz modeli latających.

 

§ 12

Zabrania się wprowadzania do Ogrodu jakichkolwiek zwierząt z wyłączeniem psów przewodników i psów asystentów osób z niepełnosprawnościami, przy czym warunkiem skorzystania z tego uprawnienia, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

§ 13

Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz łowienia ryb, chwytania i płoszenia zwierząt.

 

§ 14

Prowadzenie działalności handlowej na terenie Ogrodu oraz przed wejściami do niego jest dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody dyrektora Ogrodu.

 

§ 15

Za wszelkie zniszczenia odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność materialną) ponosi Zwiedzający. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka.

 

§ 16

Zwiedzający zobowiązani są do uwzględnienia ryzyk związanych z przebywaniem na terenie Ogrodu Botanicznego. Informacje na temat potencjalnych zagrożeń zdrowia i życia zawarte są na stronie internetowej Ogrodu http://obuam.robia.pl.

 

§ 17

Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia i do opuszczenia Ogrodu przed zamknięciem bram oraz do wyjechania z parkingu. Ogród Botaniczny UAM nie odpowiada za przedmioty pozostawione na jego terenie oraz pojazdy zaparkowane na parkingu.

 

§ 18

Osoby niestosujące się do regulaminu zwiedzania mogą zostać poproszone przez pracowników Ogrodu o natychmiastowe opuszczenie jego terenu. Osoby łamiące regulamin w sposób rażący mogą podlegać sankcjom wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego lub karnego.

 

§ 19

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane niestosowaniem się do niniejszego regulaminu, nieprzestrzeganiem zasad korzystania z obiektu, a także nieprzestrzeganiem ogólnych zasad bezpieczeństwa.

 

§ 20

Wszelkie odstępstwa od zasad niniejszego regulaminu wymagają zgody dyrektora Ogrodu.

 

§ 21

W sprawach nieuregulowanych regulaminem wiążące decyzje podejmuje dyrektor Ogrodu.