REGULAMIN ZAJĘĆ W OB UAM

Regulamin Zajęć Edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu

(regulamin obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku)

 

 

 1. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 (wyjątkowo również w godzinach popołudniowych i w soboty).
 2. Aktualna oferta edukacyjna znajduje się na stronie internetowej www.obuam.robia.pl zakładce edukacja.
 3. Rezerwacji zajęć należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 4. Wypełnienie formularza oznacza zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach i nie jest jednoznaczne
  z ostatecznym zarezerwowaniem terminu
  . Informacja o potwierdzeniu rezerwacji lub innych dostępnych terminach zostaje przekazana mailowo.
 5. Rezerwacji „zajęć na zamówienie” należy dokonać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. W przypadku spóźnienia grupy zajęcia mogą zostać skrócone o odpowiednią liczbę minut.
 7. Minimalna liczba uczestników zajęć wynosi w przypadku wycieczki i Edukacyjnego Dnia w Ogrodzie - 15 osób, a w przypadku złożonych zajęć edukacyjnych - 10 osób. Jeśli liczba uczestników będzie mniejsza, koszt zajęć odpowiada minimalnej liczbie uczestników.
 8. Liczba opiekunów bezpłatnie uczestniczących w zajęciach została określona w tabelce poniżej:

 

Grupa wiekowa

Max. liczba opiekunów

Przedszkole

1opiekun / 5 uczestników

SP kl. 1-3

1 opiekun / 10 uczestników

SP kl. 4-8

1 opiekun / 15 uczestników

Gimnazjum

1 opiekun / 15 uczestników

Szkoła średnia

1 opiekun / 15 uczestników

 

 1. Rodzice nie biorą udziału w zajęciach, chyba że pełnią rolę opiekunów grupy.
 2. W zależności od rodzaju zajęć, liczby i wieku uczestników może zostać wprowadzony podział na grupy.
 3. Ubranie i obuwie uczestników powinno być dostosowane do zajęć terenowych, stosowne do pory roku i warunków pogodowych.
 4. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych prowadzący ma możliwość zmiany tematu zajęć lub ich części.
 5. Edukatorzy odpowiadają wyłącznie za merytoryczny przebieg zajęć. Nie odpowiadają za kwestie bezpieczeństwa i zachowania związane ze zwykłą opieką wychowawczą.
 6. Jeśli uczestnicy zajęć dopuszczą się rażącego złamania zasad Regulaminu Ogrodu Botanicznego UAM dla Zwiedzających prowadzący ma prawo przerwać zajęcia bez zwrotu kosztów.
 7. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację Regulaminu OB UAM dla Zwiedzających oraz Regulaminu Zajęć Edukacyjnych w OB UAM oraz klauzuli informacyjnej.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu i w związku z realizacją zajęć organizowanych przez Ogród Botaniczny UAM.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do obrony praw Organizatora i dochodzenia ewentualnych roszczeń od Uczestników, tj. nie dłużej niż do czasu przedawnienia takich roszczeń.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzania jest dobrowolne jednakże niezbędne w przypadku rejestracji na zajęcia organizowane przez Ogród Botaniczny UAM.
 10. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.