ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 5.04.2022 NA USŁUGĘ ZRĘBKOWANIA

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 z dnia 5.04.2022 r.

 

 

 

 

 1. Zamawiający:

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Ogrodu Botanicznego UAM usługi zrębkowania gałęzi rębakiem wraz z przewozem zrębków na pryzmę.

Wymagania sprzętowe:

 1. wydajność rębaka 70-90 m3 /h
 2. mechaniczny załadunek gałęzi
 3. Możliwość zrębkowania gałęzi o średnicy do 40 cm

 

 1. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Ogród Botaniczny UAM  ul. Dąbrowskiego 165  Poznań

 

Termin realizacji usługi – 4 godziny robocze  w miesiącu kwietniu 2022 r.,termin do uzgodnienia (zależy  od warunków atmosferycznych )

 

 1. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

 

Sposoby składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie Ogrodu Botanicznego UAM w

Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 165 60-594 Poznań  lub  adres e-mail bschramm@amu.edu.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 8.04.2022  godz. 14,00

 

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

 

W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 

 1. Inne:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Zastrzeżenia

 

 • Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
 • Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).