ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.05.2022 NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 27.05.2022 r.

 

 1. Zamawiający:

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie związane wyżywieniem gości

 

Miejsce:          Ogród Botaniczny UAM

Data:              03 czerwca 2022 r. (piatek)

Godziny:        09.00 do około 14.00

Szczegóły:      dla 6 osób

 

Bufet kawowy: 09.00-9.40

Przekąski zimne na słodko: drożdżówki, co najmniej 1 szt./ os., ciastka kruche (co najmniej 100 g/os.) lub ciasto bankietowe co najmniej 1 szt. /os.

Owoce sezonowe: co najmniej 100 g / os.

Napoje: kawa, herbata oraz woda bez ograniczeń, mleko lub śmietanka do kawy, cukier, cytryna

 

Obiad 12.30-13.10

Zupa czysta lub krem (wegetariańskie) min. 250 ml porcja / os. 

Danie ciepłe – obiadowe min. 400 g / os. (danie wegetariańskie, dodatek skrobiowy)

Napoje: kawa, herbata oraz woda bez ograniczeń, mleko lub śmietanka do kawy, cukier, cytryna

Deser: Ciastka kruche 100 g /os. lub ciasto bankietowe 1 szt. /os. lub drożdżówka 1 szt./ os.;

 

 1. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Dostawa do Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań), dnia: 3 czerwca 2022 r. (piątek)

 

Płatność przelewem w terminie 14 dni.

 

 1. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

 

Sposoby składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście w siedzibie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań) lub e-mailem: gutowska@amu.edu.pl.

Osobą do kontaktu z oferentami jest p. Joanna Sędziak-Gutowska, tel. 61 829 2009/-2013.

 

Termin ważności oferty: dnia 1.06.2022 r. do godz.15.00.

 

W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 

 1. Inne: -


 

Zastrzeżenia

 

 • Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
 • Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Wartość zamówienia

 

netto    …………………. zł  słownie: ………………………………………………………………

 

podatek VAT: ………….%  słownie: ……………………………………………………………….

 

brutto…………………… zł słownie: ……………………………………………………………….

 

/Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, NIP, Regon, e-mail/

………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Dnia …………..… r                                    ………………………………………..........................

pieczątki i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy