Zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2021 r., na wydanie publikacji

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 z dnia 21.05.2021 r.

 

 

 

 1. Zamawiający:

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wydanie, skład i wydruk publikacji naukowej pn.”Alpinarium Ogrodu Botanicznego UAM. Przewodnik geobotaniczny”

 

Specyfikacja druku i oprawy:

 • format B5 ( 166×240 mm ze spadami)
 • objętość 272 strony (w tym 1 wykres, 1 mapa, około 130 fotografii)
 • papier kreda matowa 115 g
 • druk 4+4
 • okładka karton 250 g, druk 4+0+folia
 • wyklejka offset 140 g, druk 4+0
 • oprawa zintegrowana, szyto-klejona, grzbiet półokrągły, kapitałka
 • nakład 1000 egz.

 

Zakres usługi:

 • dwie recenzje wydawnicze specjalistów z zakresu botaniki
 • redakcja i korekta językowa tekstu naukowego
 • komputerowa obróbka fotografii
 • wykonanie mapy według wskazówek autorów książki
 • projekt graficzny
 • projekt okładki
 • skład i łamanie
 • dwie korekty autorskie
 • przygotowanie indeksu nazw łacińskich
 • nadanie numeru ISBN
 • druk i oprawa
 • wydruki próbne do akceptacji przez Zamawiającego

 

 

 1. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Dostawa do siedziby Wykonawcy (Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań), do dnia: 16 września 2021 r.

 

Oferenci muszą znajdować się na ministerialnej liście wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe.

 

Płatność przelewem w terminie 14 dni, od podpisania protokołu odbioru.

 

 1. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

 

Sposoby składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście w siedzibie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań) lub e-mailem: gutowska@amu.edu.pl.

Osobą do kontaktu z oferentami jest p. Joanna Sędziak-Gutowska, tel. 61 829 2009/-2013.

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 26 maja 2021 r. o godz. 15.00

 

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

 

W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 

 1. Inne: -


 

Zastrzeżenia

 

 • Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
 • Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Wartość zamówienia

 

netto    …………………. zł  słownie: ………………………………………………………………

 

podatek VAT: ………….%  słownie: ……………………………………………………………….

 

brutto…………………… zł słownie: ……………………………………………………………….

 

/Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, NIP, Regon, e-mail/

………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Dnia …………..… r                                    ………………………………………..........................

pieczątki i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy