Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2022 na zakup roślin


  

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 19.09.2022 r.

 

 

 1. Zamawiający:

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Lp.

Takson

Liczba sztuk

1

Tawuła japońska 'Genpei'

Spiraea japonica L. f. 'Genpei'

20

2

Fotergilla większa

Fothergilla major G. Lodd.

3

3

Franklinia amerykańska

Franklinia alatamaha Marshall

2

4

Błotnia wodna

Nyssa aquatica L.

3

5

Klon czerwony

Acer rubrum L.

1

6

Sassafras białawy

Sassafras albidum (Nutt.) Nees

2

7

Kasztanowiec kalifornijski

Aesculus californica (Spach) Nutt.

3

8

Magnolia gwiaździsta

Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim.

1

9

Neillia podobna

Neillia affinis Hemsl.

3

10

Oliwnik wielokwiatowy

Elaeagnus multiflora Thunb.

3

11

Perełkowiec japoński 'Pendula'

Sophora japonica L. 'Pendula'

2

 

 

Specyfikacja roślin:

 • Rośliny w pojemnikach
 • Perełkowiec japoński – okazy szczepione na wys. ok. 2 m

 

Pozostały zakres usługi:

 • Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zdrowy, nieuszkodzony materiał roślinny

 

 1. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Dostawa do siedziby Wykonawcy (Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań), do dnia:  19 października 2022 r.

 

Płatność przelewem w terminie 14 dni, od podpisania protokołu odbioru.

 

 1. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

 

Sposoby składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście w siedzibie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań) lub e-mailem: matsow@amu.edu.pl.

Osobą do kontaktu z oferentami jest p. Mateusz Sowelo, tel. 61 829 2027.

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 22 września 2022 r. o godz. 15.00

  

W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 

 1. Inne:

-

 

Zastrzeżenia

 

 • Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
 • Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


 

Wartość zamówienia

 

netto    …………………. zł  słownie: ………………………………………………………………

 

podatek VAT: ………….%  słownie: ……………………………………………………………….

 

brutto…………………… zł słownie: ……………………………………………………………….

 

/Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, NIP, Regon, e-mail/

………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Dnia ………….. r                                    ………………………………………..........................

pieczątki i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy