ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.01.2022 na dostawę z montażem szklarni

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 z dnia 18 styczeń 2022

 

 

 

 

 1. Zamawiający:

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Szklarnia z ocynkowanej  rury 40 x 20 do pokrycia poliwęglanem komórkowym

o wymiarach  500 cm x  1600 cm x 290 cm  (szer. x dł. x wys.)

Poliwęglan grubość 4 mm o gęstości 0,54 kg/ m2

Dwie pary drzwi na czołach szklarni – 200 x 220 cm

Lufciki – 4 szt. – rozmiar  80 x 64 cm

 

 

 1. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Dostawa z montażem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań

 

Realizacja zamówienia 30 dni od podpisania umowy

 

 1. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

 

Sposoby składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie Ogrodu Botanicznego UAM w

Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 165 60-594 Poznań  lub  adres e-mail bschramm@amu.edu.pl

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 21.01.2022   godz. 14,00  

 

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

 

 

W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 

 

 1. Inne:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 1. Zastrzeżenia

 

 • Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
 • Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).