REGULAMIN ZAJĘĆ W OB UAM

Regulamin zajęć edukacyjnych

w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

obowiązujący od dnia 25 października 2022 r.

 

 1. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątkuw godzinach 9:00 – 14:30.
 2. Aktualna oferta edukacyjna znajduje się na stronie internetowej robia.pl w zakładce edukacja.
 3. Rezerwacji zajęć należy dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 4. Wypełnienie formularza oznacza zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach i nie jest jednoznaczne z zarezerwowaniem terminu. Potwierdzenie rezerwacji lub informacja o dostępnych terminach zajęć zostanie przekazana na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Minimalna liczba uczestników zajęć wynosi 10 osób. W przypadku mniejszej liczby chętnych, koszt zajęć dla grupy jest równy cenie płaconej przez grupę dziesięcioosobową.
 6. Opłatę za uczestnictwo w zajęciach uiścić należy po ich zakończeniu gotówką u prowadzącego zajęcia, odbierając potwierdzenie zapłaty (paragon).Wskazane jest przygotowanie odliczonej kwoty. Można także dokonać płatności przelewem bankowym. Nie ma możliwości płacenia kartą.
 7. Uniwersytet im. A. Mickiewicza nie wystawia faktur uproszczonych. Fakturę przelewową można otrzymać po realizacji zajęć. Będzie ona przesłana pocztą tradycyjną. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy wpisać do formularza zgłoszeniowego.
 8. Maksymalna liczebność grupy to 25 osób. W przypadku większej liczby uczestników lub ze względu na szczególny rodzaj zajęć może zostać wprowadzony podział na podgrupy.
 9. Rodzicenie biorą udziału w zajęciach dla dzieci, chyba że pełnią rolę opiekunów grupy.
 10. W przypadku spóźnienia grupy zajęcia mogą zostać skrócone o czas spóźnienia, bez zmiany kosztu zajęć.
 11. Grupa wchodzi lub wjeżdża na teren Ogrodu Botanicznego UAM bramą służbową przy portierni od strony ul. Dąbrowskiego (wjazd pomiędzy Technikum Energetycznym i Ogrodem Botanicznym - mapa). Zajęcia rozpoczynają się w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym.
 12. Na terenie Ogrodu Botanicznego UAM nie ma możliwości zaparkowania autokaru.Autokar może wjechać na teren Ogrodu bramą służbową tylko na czas pozostawiania bądź odbierania grupy.
 13. Ubranie i obuwieuczestników powinno być dostosowane do zajęć terenowych, pory roku i warunków pogodowych.
 14. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych prowadzący ma prawo do zmiany tematu zajęć lub ich części.
 15. Edukatorzy odpowiadają wyłącznie za merytoryczny przebieg zajęć. Odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników ponoszą opiekunowie grup.
 16. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację Regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Regulaminu zajęć edukacyjnych oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 17. W przypadku niestosowania się uczestników zajęć do Regulaminu zwiedzania,prowadzący ma prawo przerwać zajęcia bez zwrotu kosztów.
 18. Ogród Botaniczny UAM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla osób przebywających na terenie Ogrodu lub uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć.
 19. W sprawach nieuregulowanych regulaminem wiążące decyzje podejmuje dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM.