KALENDARZ

2020-11-30 - Miesiąc z kalendarza

 

 

2020-10-31 - Październikowe zajęcia edukacyjne w Ogrodzie

2020-09-29 - Miesiąc z kalendarza

2020-09-28 - Miesiąc z kalendarza

2020-09-27 - Na trawniku w Botaniku

Lato w pełni, a temat koszenia trawników i spontanicznych łąk miejskich nie traci na aktualności. Tam, gdzie jest to możliwe, warto pozostawiać fragmenty nieskoszone, aby rodzime kwitnące rośliny zwabiały motyle, pszczoły, trzmiele, a stada barwnych szczygłów zdobiły nasze otoczenie, żerując na nasionach pozostawionych traw, ostów, cykorii i wielu innych roślin nazywanych często chwastami.

 

W filmie Dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu opowiada o tym, jak zaprosić do naszego otoczenia dzikich sąsiadów, jak pomóc im przetrwać w miastach i jak uczynić nasze otoczenie bardziej zielonym i bogatszym w życie w najrozmaitszej formie.

 

2020-04-19 - Wystawa "W tonacji zielonej"

Finisaż wystawy nie odbędzie się w planowanym terminie tj. 19 kwietnia. Będziemy podejmowali próbę przełożenia finisażu na inny termin, jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju to umożliwi, co oznacza, że na razie ekspozycja pozostaje w stanie niezmienionym i być może będzie jeszcze mogła zostać udostępniona do zwiedzania.

 

 

Wystawa „W tonacji zielonej” prezentować będzie prace graficzne inspirowane roślinnością pospolicie spotykaną w polskich lasach, na łąkach i w ogrodach. Nie zabraknie również odniesień do bogatej flory Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, dzięki czemu obok siebie pojawią się malarskie portrety i opowieści o roślinach z różnych stron świata. Prace wykonane w temperze skupiają się na fragmentach roślin, wydobywając z nich naturalne piękno, a czasem ujmując je w ramy malarskich abstrakcji, umownych pejzaży.

 

Tytuł wystawy jest swoistą zabawą słowem, nawiązaniem zarówno do kolorystyki prac, zieleni jako synonimu roślinności oraz do tonacji w znaczeniu muzycznym. Część prezentowanych grafik posłużyła jako oprawa pierwszej balfolkowej płyty w Polsce, wydanej przez zespół Balsam w grudniu 2019 roku.

 

Autorką prac jest Ewa de Mezer związana z architekturą krajobrazu i z muzyką balfolkową. Ekspozycję będzie można oglądać od 24 stycznia do 19 kwietnia 2020 roku.

 

Wernisaż odbędzie się o godz. 12.00 w sobotę 1 lutego. W ramach wernisażu przewidziano autorskie oprowadzanie po wystawie, a także akcent muzyczny w wykonaniu zespołu Balsam.

 

Wystawie towarzyszyć będą ciekawe i zróżnicowane wydarzenia:

 

23.02 (niedziela)

godz. 11.00 – autorskie oprowadzanie po wystawie

godz. 12.00 – 13.00 – warsztaty taneczne "Balfolk - taniec dla każdego"

 

8.03 (niedziela)

godz. 12.00 – autorskie oprowadzanie po wystawie

 

19.04 (niedziela)

godz. 12.00 - 13.30 - finisaż wystawy połączony z kameralnym koncertem zespołu Balsam

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Na warsztaty taneczne obowiązują zapisy, na które czekamy do piątku 21 lutego pod adresem: balsam.band@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

2020-02-16 - "Wiersze polskich noblistów"

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Ławeczka Literacka". Tym razem tematem spotkania będą Wiersze Polskich Noblistów. Spotykamy się w najbliższą niedzielę, 16 lutego 2020 r. jak zwykle o godz. 16:00 w sali wykładowej im. prof. Zygmunta Czubińskiego w Pawilonie Ekspozycyjnyo-Dydaktycznym. Szczegóły na plakacie.

 

2020-01-19 - Świat przyrody malowany elektronami

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza

na wystawę mikrofotografii

wykonanych z użyciem mikroskopu elektronowego SEM Hitachi SU 8010 pt.

 

ŚWIAT PRZYRODY MALOWANY ELEKTRONAMI

 

Autorką zdjęć jest dr Jagna Karcz, komputerowe barwienie przygotował Bartosz Baran,
a opracowanie graficzne wystawy wykonała Weronika Ratajska.

Wystawa została zorganizowana przez Śląski Ogród Botaniczny
we współpracy z Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w ramach kampanii „Klimat dla Śląska”.

 

Wystawę zwiedzać można od 19.10.2019 do 19.01.2020

w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM,
ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu

 

 

Jagna Karcz – jest doktorem nauk przyrodniczych, specjalistą w za­kresie skaningowej mikroskopii elektro­nowej i analizy obrazu oraz anatomii i embriologii roślin, byłym adiunk­tem w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, a obecnie prowadzi Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektrono­wej na Wydziale Biologii UŚ, gdzie na co dzień ma do czynienia ze światem obrazów mikroskopowych. Zajmuje się opracowaniem i zastosowaniem metod mikroskopii skaningowej w badaniach róż­nych obiektów biologicznych, w tym struktur powierzchniowych epidermy roślin podatnych na działanie czynników środowiska. Jest jednym z nielicznych w kraju specjalistów w zakresie kar­pologii, a także popularyzatorem nauki. Jej pasją są: fotografia naukowa, kultura i sztuka Japonii, kinematografia science fiction.

 

Bartosz Baran – jest studen­tem Indywidualnych Studiów Mię­dzyobszarowych (wiodący kierunek: biotechnologia) w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydzia­łu Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, laureatem programu „Diamentowy Grant V” MNiSW, stypendium Ministra Nauki dla najlepszych studentów oraz wyróżnienia Rektora Uniwersy­tetu Śląskiego za działalność naukową i popularnonaukową. Ak­tywnie uczestniczy w życiu studenckim poprzez pracę w kołach naukowych, w realizacji projektów badawczych oraz w organizacji wydarzeń popularyzujących naukę. Wśród swoich zainteresowań wymienia biologicznie inspirowaną sztukę, wędrówki górskie, surwiwal i literaturę science fiction.

 

 

 

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (SEM-lab) funkcjonuje w ramach Pracowni Technik Mikroskopo­wych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskie­go w Katowicach. Jest jednostką naukowo-dydaktyczną i usługową, wchodzi także w skład nowo utworzonego Centrum Nanoskopii UŚ. Współpracuje także z jednostkami spoza Wydziału i Uniwersytetu. Aktywnie uczestniczy w popularyzacji nauki poprzez wykłady, po­kazy, warsztaty i festiwale nauki dla młodzieży i dorosłych.

Dzięki temu, że wyposażone jest w najnowocześniejszy mi­kroskop elektronowy SEM – Hitachi SU 8010 – wysokorozdzielczy z zimną emisją polową, komorą krio i spektrometrem rentgenow­skim EDS, można było stworzyć niezwykłą galerię fotografii nauko­wej, która swoją treścią nawiązuje do prowadzonych badań i zajęć dydaktycznych Wydziału Biologii UŚ.

Zobaczyć można m.in. jak degradowane są powierzchnie two­rzyw sztucznych przez mikroorganizmy, różnorodność kształtów i wzorów tkanek i organów roślin, powłoki chitynowe owadów, modyfikacje powierzchni organizmów po skomplikowane, orygi­nalne struktury wewnątrz ich ciała, koronkowe wzory ściany ziaren pyłku i zarodników, ale także misterne konstrukcje szkieletów gą­bek, sieci pajęczych, wzory piór ptasich czy też próbki środowisko­we różnego pochodzenia.

Tego typu zdjęcia są efektem różnych procesów zachodzących wewnątrz mikroskopu elektronowego SEM, gdzie zamiast standar­dowego światła do tworzenia obrazu wykorzystywana jest wiąz­ka elektronów, która, wchodząc w reakcję z powierzchnią próbki, powoduje emisję energii pod różnymi postaciami. Każdy rodzaj emitowanej energii jest potencjalnym sygnałem do przetworzenia na obraz, który w postaci fotografii cyfrowej jest podstawą doku­mentacji naukowej. Cały ten proces przebiega w próżni, a dodatko­wo istnieje konieczność napylenia na powierzchnię badanej próbki ultracienkiej warstwy metalu szlachetnego (np. złota) lub węgla. Proces napylenia próbek biologicznych poprzedza technika utrwa­lania chemicznego, a następnie suszenie w aparaturze tak, aby zachować nienaruszoną strukturę obserwowanego obiektu. Dzię­ki użyciu tego typu mikroskopu obraz, jaki powstaje, zdaje się być w 3D za sprawą ogromnej głębi ostrości.

Czarno-białe obrazy uzupełniają zdjęcia barwione komputerowo w programach graficznych dla uwypuklenia interesujących szczegó­łów materii. Są pewną wizją artystyczną, która może inspirować i rozbudzać wyobraźnię obserwatora. Te mikroskopowe fotografie tworzone w „obiektywnym” procesie mechanicznej reprodukcji dla oglądającego pozostają subiektywnie odbieranymi obrazami. Na końcu zawsze jest estetyka.

 

2019-09-29 - Okiem Architekta Krajobrazu

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w jubileuszu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. 

 

"Wystawa "Okiem Architekta Krajobrazu" zorganizowana z okazji jubileuszu OW SPAK, prezentuje różne formy wypowiedzi architektów krajobrazu o otaczającej nas przestrzeni. Na wystawę składają się dwie odrębne ekspozycje, będące wyrazem projektowych i artystycznych działań architektów krajobrazu. Prace malarskie, rysunkowe oraz ceramiczne są pokłosiem pleneru Członków i Sympatyków Oddziału, który miał miejsce w Ogrodzie Botanicznym w czerwcu br. Są one zapisem Ogrodu w wielu wymiarach, od wnętrz ogrodowych poprzez notację pojedynczych roślin, aż po twórcze przekształcanie liści, kwiatów, owoców w nowe formy, z nadaniem oryginalnych znaczeń. Wystawa poplenerowa w fascynujący sposób opowiada na nowo o Ogrodzie Botanicznym. Bogactwo narracji wypływa zarówno z różnorodnego tworzywa, jak i odmiennego spojrzenia autorów prac, którzy na swój sposób interpretują przestrzeń Ogrodu. 

 

Główną oś wystawy "Okiem architekta krajobraz" stanowią natomiast plansze prezentujące wybitne przykłady projektów architektów krajobrazu z całej Europy. IFLA Europe Exhibition 2018 Landscape architecture as a Common Ground to 26 plansz ukazujących 61 realizacji przestrzeni publicznych z 24 krajów stowarzyszonych w International Federation of Landscape Architects. Wystawa była do tej pory prezentowana w Polsce dwukrotnie."
 

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

Oddział Wielkopolski

 

Więcej informacji (klik)

 

2019-09-01 - "10 minut do Puszczy"

Zapraszamy do zwiedzania kolejnej wystawy. "10 minut do Puszczy" to wystawa fotografii autorstwa pana Daniela Sypniewskiego, który uchwycił wiele ulotnych puszczańskich momentów. Podczas zwiedzania przeniesiecie się Państwo do Puszczy, gdzie będzie można stanąć oko w oko z polującym lisem, podejrzeć zachowania godowe jeleni i poobserwować codzienne życie w puszczańskich ostępach. Wystawę można zwiedzać w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym codziennie w godzinach otwarcia budynku, tj. 9:00 - 19:00. W poniedziałek 8 lipca o godz. 17:30 odbędzie się wernisaż i spotkanie z autorem. Zapraszamy!