AUTOMATYCZNA STACJA POMIARU ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

Na terenie Ogrodu Botanicznego pracuje automatyczna stacja badania jakości powietrza. Wchodzi ona w skład sieci automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza, tworząc Wielkopolski Monitoring Powietrza. Sieć stanowią posterunki posadowione na terenie województwa pod koniec 2004 roku w wyniku udziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w projekcie PHARE 01.05.06, związanego z wdrażaniem dyrektywy 96/62/EC w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza. Obiekt został pobudowany z dotacji unijnych. 

Stacja pomiarowa: Poznań 2 Ogród Botaniczny prowadzi pomiary pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego i mierzy takie parametry jak: SO2, NOx, CO, PM10, BTX, O3 i meteo. 


Na stronie internetowej WIOŚ są prezentowane aktualne wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza, dając możliwość śledzenia na bieżąco wartości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz danych meteorologicznych, jak również przedstawia wyniki w postaci raportu miesięcznego i rocznego.