2001-2010

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW OGRODU BOTANICZNEGO

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W LATACH 2001 - 2010

 

 

 

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, rozdziały w monografiach  

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, rozdziały w monografiach  

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, rozdziały w monografiach  

 

Bednarek R., Borysiak J., Pyszny K., 2010. Ograniczenie presji rekreacyjnej w cybińskim klinie zieleni m. Poznania na podstawie analizy krajobrazu roślinnego (Limitation of recreational pressure in the Cybina Green Ridge within the city of Poznań on the basis of the vegetation landscape analysis. [W:] Richling A. (red. tomu). Problemy Ekologii Krajobrazu, tom 27 Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja: 29-34. PDF

 

Walczak U., Baraniak E., Jerzak E., 2010. Host range of an invasive moth, Phyllonorycter leucographella. Journal of Applied Entomology, 134 (9-10): 714-717.

 

Jerzak E., Dolatowski J., 2008. Zjazd Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Szklarskiej Porębie. Rocznik Dendrologiczny, 56: 181-185.

 

Grzeszczak-Nowak H., Jerzak E., Karpicka-Antczak M., Kochanowska J., Łęcka A., 2007. Szkody wyrządzone przez huragan Cyryl w kilku polskich ogrodach botanicznych. Rocznik Dendrologiczny, 55: 205-206. PDF

 

Łukasiewicz Sz., Oleksyn J., 2007. Zróżnicowanie przestrzenne elementów meteorologicznych w miastach, na przykładzie Poznania. Aura, 2: 16-20. PDF

 

Łukasiewicz Sz., Oleksyn J., 2007. Zróżnicowanie przestrzenne elementów meteorologicznych i ich wpływ na rozwój kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.) w warunkach miejskich Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, 58: 47-78. PDF 

 

Oleksyn J., Kloeppel B. D., Łukasiewicz Sz., Karolewski P., Reich P. B., 2007. Ecophysiology of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) in degraded and restored urban sites. Polish Journal of Ecology, 55 (2): 245-260. PDF

 

Borysiak J. , Markiewicz J., 2006. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych wymarciem gatunków flory naczyniowej wybranych obszarów Pomorza Zachodniego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B - Botanika, 55: 153-161.

 

Frużyńska-Jóźwiak D., Jerzak E., 2006. Fungi on the collection of Cotoneaster plants in the Poznań Botanical Garden in 2003. Phytopathologia Polonica, 40: 63-68.

 

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 2006. Kolekcje roślinne Królewskiego Ogrodu Botanicznego Peradeniya w Kandy (Sri Lanka) (Plant collections of Royal Botanic Gardens Peradeniya in Kandy (Sri Lanka)). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 15: 53-58. PDF 

 

Łukasiewicz Sz., 2006. Propozycja modyfikacji metody wykreślania okresu wilgotnego, ‘humidowego’, w „Diagramie klimatycznym Gaussena-Waltera”. Badania Fizjograficzne, Seria A – Geografia Fizyczna, 57: 95-99. PDF 

 

Łukasiewicz Sz., 2006. Przyrodnicze zagospodarowanie Składowisk Odpadów Komunalnych (Vegetable tip management). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 15: 127-132. PDF

 

Łukasiewicz Sz., 2006. Propozycja modyfikacji metody wykreślania okresu wilgotnego, ‘humidowego’, w „Diagramie klimatycznym Gaussena-Waltera”. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, 57: 95-99.

 

Łukasiewicz Sz., 2005. Propozycja zmiany metodyki pomiarów niektórych elementów meteorologicznych w ogrodach botanicznych (Proposition of change meteorological measurement methodology in botanical gardens). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 85-92. PDF

 

Łukasiewicz Sz., 2005. Temperatura i wilgotność powietrza w Ogrodzie Botanicznym UAM na tle wyników pomiarów Stacji Meteorologicznej Poznań Ławica. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, 56: 83-92. PDF 

 

Borysiak J., Kończal J., Stachnowicz W., 2004. Sigmassociations of the vegetation dynamics circles of Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis and Vaccinio uliginosi-Pinetum in chosen areas of the Western Pomeranian Province. [W:] Brzeg A., Wojterska M. (red.). Coniferous forests vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia Nr 69, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 197-201. link

 

Borysiak J., Stachnowicz W., 2004. Zarys flory roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego. Outline of the vascular flora of the Babiogórski National Park (Poland) [W:] Wołoszyn, B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.) Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków. Seria: Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN: 379-422. link

 

Kmieć K., Łukasiewicz Sz., 2004. Effect of temperature decrease on aescine content in seeds of white horse-chestnut (Aesculus hippocastanum L.). Bulletin of Botanical Gardens, 13: 209-213. PDF 

 

Kolasińska A., 2004. Phenological studies of selected species of the genus Ribes L. at Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań. Bulletin of Botanical Gardens, 13: 179-186. PDF 

 

Borysiak J., Stachnowicz W., 2003. Delimitacja obszarów środowiskotwórczych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Morasko-Radojewo-Umultowo w Poznaniu. Przegląd Przyrodniczy, 14 (3-4): 75-90.

 

Jańczyk-Węglarska J., 2003. Gatunki roślin Konwencji Waszyngtońskiej CITES w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (CITES plant species in the collections of the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 12: 105-108. PDF

 

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 2003. Przystosowanie kolekcji fitogeograficznych w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu dla potrzeb ogólnospołecznej edukacji przyrodniczej (The adaptation of phytogeographical collections in Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań for purposes of common public nature education). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 12: 147-150. PDF

 

Kazimierczak-Grygiel E., 2003. Dalsze obserwacje rozwoju siewek Welwitschia mirabilis w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. (Further observations on Welwitschia mirabilis seedling development at the Adam Mickiewicz University Botanical Garden). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 12: 141-144.

 

Łukasiewicz Sz., 2003. Skład chemiczny i masa nasion na tle intensywności owocowania kasztanowca białego Aesculus hippocastanum L. w warunkach miejskich Poznania (Chemical composition and seeds mass in relation to intensity of fruiting of white horse-chestnut Aesculus hippocastanum L. under urban conditions of Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 12: 83-90. PDF

 

Łukasiewicz Sz., Kmieć K., 2003. Wpływ środowiska miejskiego na zawartość escyny w nasionach kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum L.). (Effect of urban environment on escine content in seeds of white horse-chestnut (Aesculus hippocastanum L.). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 12: 91-98. PDF 

 

Łukasiewicz Sz., Oleksyn J., 2003. Nie tylko szrotówek zagraża kasztanowcom. Aura 9: 16-18. PDF

 

Maciejewska I., 2003. Ekspozycja sezonowa roślinności obszaru śródziemnomorskiego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The seasonal exhibition of vegetation of the mediterranean area in the Botanical Garden of the A. Mickiewicz University in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 12: 145-146. PDF

 

Węglarski K., 2003. Świat roślinny Malabaru (południowo-zachodnie Indie) - zagrożenia i ochrona. Vegetation of Malabar (south-western India) - threat and protection. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 12: 183-186. PDF

 

Borysiak J., 2002. Szata roślinna lądowych biotopów Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry (Plant cover of terrestial biotopes of the Landscape Park Lower Odra Valley). [W:] Jasnowska, J. (red.), Dolina Dolnej Odry. Monografia Przyrodnicza Parku Krajobrazowego. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin: 91-132.

 

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 2002. Czterdzieści lat obserwacji przebiegu pór fenologicznych na terenie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Prace Ogrodu Botanicznego UAM, 1: 153-168.

 

Jerzak E., 2002. Gatunki rodzaju Cotoneaster Medik. [Rosaceae] uprawiane w Polsce. Cz.4. Seria Bullati Flinck et B.Hylmo. Rocznik Dendrologiczny, 50: 153-158.

 

Jerzak E., 2002. Gatunki rodzaju Cotoneaster Medik. [Rosaceae] uprawiane w Polsce. Cz.4. Seria Bullati Flinck et B.Hylmo. Rocznik Dendrologiczny, 50: 153-158.

 

Jerzak E., Zieliński J., 2002. Quercus Monument - a new cultivar of oak. Rocznik Dendrologiczny, 50: 187-188.

 

Kaźmierczak-Grygiel E., 2002. Rozmnażanie i uprawa Welwitschia mirabilis Hook. f. w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Prace Ogrodu Botanicznego UAM, 1: 141-151. PDF

 

Łukasiewicz A., 2002. Wpływ czynników ekologicznych na niepojawianie się, w niektórych latach, organów nadziemnych bylin. Prace Ogrodu Botanicznego, 1: 109-122.

 

Łukasiewicz A., 2002. Sieć ogrodów botanicznych w Polsce proponowana przez Komisję / Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów Komitetu Botaniki PAN w latach 1974-1994. Prace Ogrodu Botanicznego, 1: 83-108.

 

Łukasiewicz A., 2002. Jedność zadań i różnorodność form w polskich ogrodach botanicznych. Prace Ogrodu Botanicznego, 1: 75-82.

 

Łukasiewicz A., 2002. Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace Ogrodu Botanicznego, 1: 11-53.

 

Łukasiewicz A., 2002. Wstęp. Prace Ogrodu Botanicznego UAM, 1: 9.

 

Tarant M., 2002. Uprawa zachowawcza kłoci wiechowatej (Cladium mariscus (L.) Pohl.) w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Prace Ogrodu Botanicznego UAM, 1: 123-139.

 

Jerzak E., 2001. Gatunki rodzaju Cotoneaster Medik. [Rosaceae} uprawiane w Polsce. Cz.3. Irgi serii Lucidi Pojark. Rocznik Dendrologiczny, 49: 167-174.

 

Jerzak E., 2001. Gatunki rodzaju Cotoneaster Medik. [Rosaceae] uprawiane w Polsce. Cz. 2. Irgi serii Multiflori Pojark. Rocznik Dendrologiczny, 49: 159-165.

 

Węglarski K., 2001. Dianthus gratianopolitanus Vill. Goździk siny. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin (Paprotniki i rośliny kwiatowe). Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 111-113.

 

Wojciechowicz M. K., Kazimierczak-Grygiel E., Olejnik S., Zenkteler E., 2001. Plant regeneration from leaf explants of Adromischus nussbaumerianus Poelln. and Echeveria laui Moran et Meyran. Biological Bulletin of Poznań, 38 (1): 71-78.

 

Wójtowicz W., 2001. Anthericum liliago L. Pajęcznica liliowata. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin (Paprotniki i rośliny kwiatowe). Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 414-416.

 

Wójtowicz W., 2001. Pulsatilla patens (L.) Mill. Sasanka otwarta. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin (Paprotniki i rośliny kwiatowe). Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 142-144.

 

Wójtowicz W., 2001. Pulsatilla vulgaris Mill. Sasanka zwyczajna. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin (Paprotniki i rośliny kwiatowe). Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 138-139.

 

 

 

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

 

Grabowska B., Kubala T., 2010. Byliny w twoim ogrodzie. Wydawnictwo ZYSK i S-ka, Poznań.

 

Grabowska B., Kubala T., 2010. Funkie. Wydawnictwo ZYSK i S-ka, Poznań.

 

Grabowska B., Kubala T., 2010. Lilie. Wydawnictwo ZYSK i S-ka, Poznań.

 

Węglarscy J. i K., 2008. Użyteczne rośliny tropików. Szkice etnobotaniczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Jerzak E., 2007. Irgi uprawiane w Polsce. Wydawnictwo Officina Botanica, Kraków.

 

Górska-Zajączkowska M., 2006. Poznański Ogród Botaniczny 1925-2005. Historia i ludzie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Grabowska B., Kubala T., 2006. Byliny okrywowe i runa leśnego. Seria wydawnicza: Byliny w ogrodzie, 7. Wydawnictwo Officina Botanica, Kraków.

 

Grabowska B., Kubala T., 2006. Trawy, turzyce, sity, kosmatki. Seria wydawnicza: Byliny w ogrodzie, 6. Wydawnictwo Officina Botanica, Kraków.

 

Grabowska B., Kubala T., 2006. Rośliny wodne i wilgociolubne. Seria wydawnicza: Byliny w ogrodzie, 5. Wydawnictwo Officina Botanica, Kraków.

 

Węglarscy J. i K., 2006. Rośliny dalekiej Azji. Szkice etnobotaniczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Fryś K., Węglarski K., 2005. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

 

Grabowska B., Kubala T., 2005. Rośliny cebulowe. Seria wydawnicza: Byliny w ogrodzie, 4. Wydawnictwo Officina Botanica, Kraków.

 

Grabowska B., Kubala T., 2005. Byliny rabatowe. Seria wydawnicza: Byliny w ogrodzie, 3. Wydawnictwo Officina Botanica, Kraków.

 

Grabowska B., Kubala T., 2005. Paprocie. Seria wydawnicza: Byliny w ogrodzie, 2. Wydawnictwo Officina Botanica, Kraków.

 

Grabowska B., Kubala T., 2005. Byliny w ogrodzie skalnym. Seria wydawnicza: Byliny w ogrodzie, 1. Wydawnictwo Officina Botanica, Kraków.

 

Borysiak J., 2004.  Zalewane muliste brzegi rzek. [W:] Herbich J. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, tom 2: Wody słodkie i torfowiska. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 109-114.

 

Borysiak J., Ratyńska H., 2004. Stan badań nad szatą roślinną Spitsbergenu ze szczególnym uwzględnieniem rejonów Bellsund, Hornsund i Kaffiøyra. [W:] Kostrzewski A., Pulina M., Zwoliński Zb. (red.). Warsztaty Glacjologiczne SPITZBERGEN 2004. Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec-Poznań-Longyearbyen: 248-260. PDF

 

Łukasiewicz A., 2004. Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Łukasiewicz A., 2003. Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Łukasiewicz A., 2003. Rośliny okrywowe. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

 

Łukasiewicz A., 2002. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [W:] Łukasiewicz A., Puchalski J. (red. nauk.), 2002. Ogrody Botaniczne w Polsce. ARW Arkadiusz Grzegorczyk, Fundacja „Homo et Planta”, Warszawa: 69-86.

 

Łukasiewicz A., 2002. Rozwój ogrodów botanicznych w Polsce i na świecie oraz ich współczesne zadania. [W:] Łukasiewicz A., Puchalski J. (red. nauk.), 2002. Ogrody Botaniczne w Polsce. ARW Arkadiusz Grzegorczyk, Fundacja „Homo et Planta”, Warszawa: 15-20.

 

Łukasiewicz A. (red. nauk.), 2002. Prace Ogrodu Botanicznego UAM, 1.

 

Łukasiewicz A., Puchalski J. (red. nauk.), 2002. Ogrody Botaniczne w Polsce. ARW Arkadiusz Grzegorczyk, Fundacja „Homo et Planta”, Warszawa.

 

Węglarski K., 2002. Ochrona czynna jako ważny element zachowania różnorodności genowej rzadkich i ginących  gatunków flory. [W:] Mossor-Pietraszewska T. (red.). Ochrona i kształtowanie środowiska. Wydawnictwo Naukowe UAM: 97-100.

 

Łukasiewicz A., 2001. Botaniczny Ogród. [W:] Wielka Encyklopedia. PWN, tom 4. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 329-332.

 

Węglarski K., [2001]. Palmiarnia Poznańska. Przewodnik. Kornobis S. Akwarium Palmiarni Poznańskiej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. 

 

 

 

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

 

Jerzak E., 2010. Wszechstronne irgi. Działkowiec, 10: 4-6.

 

Łukasiewicz A. Dzieje Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Cz. III. Na skraju, 10/2010: 5-6.

 

Łukasiewicz A. Dzieje Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Cz. II. Na skraju, 9/2010: 10-11.

 

Łukasiewicz A. Dzieje Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Cz. I. Na skraju, 8/2010: 12.

 

Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz., 2009. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Skrypt dla studentów ochrony środowiska. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Łukaszewicz Sz., 2009. Kompostowanie odpadów organicznych. Cz. 2. Zieleń Miejska, 7/8: 42. PDF

 

Łukaszewicz Sz., 2009. Kompostowanie odpadów organicznych. Cz. 1. Zieleń Miejska, 6: 38-39. PDF

 

Łukaszewicz Sz., 2009. Zwalczanie szrotówka. Zieleń Miejska, 10: 40-42.

 

Wójtowicz W., 2009. Guidelines for exhibiting rare and endangered species in the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań. [W:] Mirek Z., Nikel A. (eds.) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 529-533.

 

Kazimierczak-Grygiel E,. Jaskulska J., Markiewicz J., 2007. Carpological collection in the Botanical Garden of  Adam Mickiewicz University in Poznań. [W:] Monographs of Botanical Gardens, 1: 85-88.

 

Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz., 2006. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Skrypt dla studentów ochrony środowiska. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz., 2005. Park na Morasku. Życie Uniwersyteckie nr 6 (146), s. 22.

 

Górska-Zajączkowska M., 2005. 80-lecie działalności Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Welcome to Poznań & Wielkopolska, 06 (155): 14-15.

 

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 2005. Rare, endangered and legally protected plants in the collections of the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University of Poznań. [W:] Czyżewska K., Hereźniak J. Biodiversity in relations to vegetation Zones in Europe: from Baltic Region to Carpathian Mountains. Polish - Lithuanian Conference, Poland, July 26-31, 2005. University of Łódź Publishing House, Łódź: 123-127.

 

Wójtowicz W., 2005. The educational value of collections of rare and endangered plants based on the example of the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University of Poznań. [W:] Czyżewska K., Hereźniak J. Biodiversity in relations to vegetation Zones in Europe: from Baltic Region to Carpathian Mountains. Polish - Lithuanian Conference, Poland, July 26-31, 2005. University of Łódź Publishing House, Łódź: 119-121.

 

Łukasiewicz Sz., Lisiecki T., 2004. Możliwości zastosowania topoli w zadrzewieniach miejskich. Ten Świat: Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Wielkopolski, 1 (58): 22-26.

 

Jagodziński A. M., Łukasiewicz Sz., Turzańska E., 2003. Kasztanowiec zwyczajny w środowisku życia człowieka. Ten Świat: Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Wielkopolski, 3 (56): 6-13.

 

Łukasiewicz Sz., 2003. Kasztanowce w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Ten Świat: Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Wielkopolski, 3 (56): 14-15.

 

Łukasiewicz Sz., Jagodziński A. M., Smolarkiewicz M., Mikołajczak M., 2003. Kasztanowiec Aesculus hippocastanum L. na terenie Wielkopolski. Ten Świat: Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Wielkopolski, 4 (57): 5-6.

 

Łukasiewicz Sz., Wojciechowska A., Lisiecki T., 2003. Kasztanowce zwyczajne jako drzewa przyuliczne w Poznaniu. Ten Świat: Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Wielkopolski, 4 (57): 7-8.

 

Jerzak E., 2001. Roślina jak peleryna. Ogrody, ogródki, zieleńce, 6 (26): 18-22.

 

 

 

  Index Plantarum  

  Index Plantarum  

  Index Plantarum  

 

Jaskulska J., 2004. Geografia roślin. [W:] Węglarski K. (red. nauk.). Index Plantarum. Hortus Botanicus Universitatis Posnaniensis. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Jaskulska J., 2004. Rośliny wodne i bagienne. [W:] Węglarski K. (red. nauk.). Index Plantarum. Hortus Botanicus Universitatis Posnaniensis. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Węglarski K. (red. nauk.), 2004. Index Plantarum. Hortus Botanicus Universitatis Posnaniensis. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. 

 

 

 

  Ścieżki dydaktyczne  

  Ścieżki dydaktyczne  

  Ścieżki dydaktyczne  

 

Jerzak E., 2009. Sekrety starych drzew. Spacer po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Węglarscy J. i K., 2007. Dział Geografii Roślin Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Przewodnik geobotaniczny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.