1991-2000

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW OGRODU BOTANICZNEGO

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W LATACH 1991 - 2000

 

 

 

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

 

Jerzak E., 2000. Gatunki rodzaju Cotoneaster Medik. [Rosaceae] uprawiane w Polsce. Cz.1. Irgi serii Adpressi. Rocznik Dendrologiczny, 48: 53-61.

 

Tarant M., 2000. Stary Ogród Botaniczny Uniwersytetu w Getyndze (The Old Botanical Garden of the University at Gőttingen). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 9: 163-167.

 

Węglarski K., Jańczyk-Węglarska J., 2000. Aktywna ochrona gatunku zagrożonego wymarciem na przykładzie Dianthus gratianopolitanus Vill. z rezerwatu "Goździk Siny w Grzybnie" (woj. wielkopolskie). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika, 49: 157-172.  

 

Wójtowicz W., 2000. Biologia, wymagania siedliskowe i możliwości uprawy zachowawczej Pulsatilla patens (L.) Mill. (Biology, habitat requirements and perspectives of preservative cultivation of Pulsatilla patens (L.) Mill.). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 9: 45-54.

 

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1999. Osmaronia cerasiformis [Torr et Gray] Green w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5 (1): 363-368.

 

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 1999. Dynamika przyrostu pędów żylistka szorstkiego (Deutzia scabra Thunb.] w zrożnicowanych warunkach nasłonecznienia (Dynamics of growth shoots of Deutzia scabra Thunb. in different insolation conditions). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 8: 3-7.

 

Nowak T. J. (red.), Baran B., Bojarczuk T., Dąbrowski K., Gawryś W., Grzeszczak-Nowak H., Jerzak E., Kałuża A., Kazimierska K., Kozłowska-Kalisz J., Kukier-Wyrwicka M., Lenard E., Lorenc K., Marczewski A., Marczyński Sz., Nawrocka-Grześkowiak U., Olejnik B., Piórecki J., Pudełek E., Sawicki R., Sęktas J., Sęktas S., Sochacka M., Swiłło Ł., Szmit B., Szmit J., Tumiłowicz J., Wałaszewski W., Wdowicka H., Wiśniowski S., Wyrwicki D., Ziemba K., 1999. Index plantarum polskich kolekcji dendrologicznych (Index Plantarum of the Polish dendrological collections). Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5 (1): 17-305.

 

Łukasiewicz Sz., 1999. Modyfikacje metody wykreślania diagramów fenologicznych drzew rosnących w warunkach miejskich w oparciu o obserwacje Aesculus hippocastanum L. na terenie Poznania [Modification of phenological diagrams plotting of trees growing under urban conditions based on observation of Aesculus hippocastanum L. in the area of Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 8: 35-40.

 

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1998. Fenologiczne pory roku w Poznaniu w latach 1980-1997 (Phenological seasons of years 1980-1997 in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 7: 11-20.

 

Łukasiewicz A., 1998. Dotychczasowe akty prawne dotyczące ochrony ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych w Polsce (Actual law acts concerning the protection of botanic and zoological gardens in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 7: 21-24.

 

Łukasiewicz A., 1998. Rola Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla aglomeracji poznańskiej (The role of the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University for Poznań agglomeration). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 7: 33-36.

 

Łukasiewicz Sz., 1998. Tworzenie naturalistycznego parku na terenie Uniwersytetu im. A.  Mickiewicza w Morasku koło Poznania (Implementation of a natural park on the grounds of Adam Mickiewicz University in Morasko near Poznań). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika, 47: 227-243.

 

Łukasiewicz Sz., 1998. Zdolność kiełkowania nasion wiązu szypułkowego Ulmus laevis Pall. zebranych z kolekcji Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Germination capacity of seeds of peduncular elm Ulmus leavis Pall. picked from collection of the Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 7: 9-10.

 

Jańczyk-Węglarska J., 1997. An ex situ ecological experiment on the morphological and developmental variation of Calamagrostis epigejos (Poaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica, 42 (2): 239-247. 

 

Jańczyk-Węglarska J., 1997. Działalność Ogrodu Botanicznego w Klagenfurt [Austria] w regionalnej ochronie przyrody Karyntii (A regional activity of Botanical Garden in Klagenfurt (Austria) in nature preservation of Carinthia). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 117-120.

 

Kaźmierczak-Grygiel E., 1997. Kolekcje roślinne i działalność naukowa Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego w Kopenhadze (Dania) (Plant collection and scientific activity of University Botanical Garden in Copenhagen (Denmark). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 109-115.

 

Łukasiewicz A., 1997. Jubileusz 200-lecia Parku Dendrologicznego „Zofiówka” na Ukrainie (Jubilee of the 200-th anniversary of Dendrological Park „Zofiówka” in Ukraine). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 121-125.

 

Łukasiewicz A., 1997. Najważniejsze efekty działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN w latach 1973-1996 (The main effects of the activity of the Board of Botanic Gardens and Arboretums at the Botany Committee of the Polish Academy of Sciences in the years 1973-1996). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 127-130.

 

Łukasiewicz A., 1997. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jego specyfika (Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań and its specifics). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 71-73.

 

Łukasiewicz A.,1997. Rola Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w przebudowie zabytkowego parku w Ciążeniu (The role of the Botanical Garden of A.  Mickiewicz University in the reconstruction of historical park in Ciążeń). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 95-102.

 

Łukasiewicz Sz., 1997. Udział Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w przyrodniczym zagospodarowaniu Wysypiska Odpadów Komunalnych miasta Poznania (The participation of the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in natural bringing into cultivation of the waste dump of Poznań City). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 63-70.

 

Tarant M., 1997. Charakterystyka morfologiczno-rozwojowa pełnika europejskiego – Trollius europaeus L. (The morphological and developmental characteristics of the globe flower Trollius europaeus L). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 3-10. 

 

Węglarski K., 1997. Kolekcje roślinne oraz problematyka badawcza Królewskiego Ogrodu Botanicznego KEW w Richmond pod Londynem (Plant collections and scientifical activity of the Royal Botanic Gardens Kew in Richmond near London). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 103-108.

 

Węglarski K., Nowak U., 1997. Monitoring Dentaria enneaphyllos L. w rezerwacie "Żywiec  dziewięciolistny" koło Murowanej Gośliny (woj. poznańskie) oraz jego czynna ochrona "ex situ". Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika, 46: 65-82.

 

Kubala T., 1996. Kolekcje roślin strefy podzwrotnikowej w Ogrodzie Dendrologicznym na wyspie Mainau (Niemcy) (Subtropical Zone Plant Collections of the Dendrological Garden on Mainau Island (Germany)). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 5: 115-118.

 

Łukasiewicz A., 1996. Budowa i prowadzenie alpinariów w warunkach niżowych (The rock garden building and carrying on in the conditions of lowland). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 5: 19-29.

 

Łukasiewicz A., 1996. Historia „Biuletynu Ogrodów Botanicznych” w Polsce (The history of the „Bulletin of Botanic gardens” in Poland). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 5: 119-123.

 

Łukasiewicz A., 1996. Ogrody Botaniczne istniejące dotychczas w Polsce i perspektywy ich dalszego rozwoju (Existing botanical gardens and perspectives of their further development in Poland). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 5: 7-11.

 

Łukasiewicz Sz., 1996. Rzeźba terenu i warunki gruntowo-wodne Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 5: 73-78.

 

Węglarski K., 1996. Floristical observations from the Heishiding region in the South China Mts. (Guangdong prov. - People's Republic of China). Fragmenta Floristica et Geobotanica, 41 (1): 399-403.

 

Węglarski K., 1996. Południowo-Chiński Ogród Botaniczny w Kantonie (Prowincja Guangdong - Chińska Republika Ludowa) (South-China Botanical Garden in Kanton (Guangdong province – People’s Republic of China)). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 5: 109-113.

 

Tarant M., Górska-Zajączkowska M., 1995. Polarno-Alpejski Ogród Botaniczny w Kirowsku (Rosja) (Polar-Alpine Botanical Garden in Kirovsk (Russia)). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 4: 119-125.

 

Węglarski K., 1995. Kolekcje roślinne Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego w Pune (Indie) (Plant collations of University of Pune Empress Botanical Garden (India)). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 4: 127-129.

 

Łukasiewicz A., 1994. Dydaktyczna rola ogrodów botanicznych - stale aktualnym ich zadaniem (Educational role of botanical gardens – remains their actual duty). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 3: 17-21.

 

Łukasiewicz A., 1994. Odnawianie się z samosiewu obcych gatunków drzew i krzewów w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu w roku 1984 (The revival of the foreign species of trees and bushes form self-seedlings in the Botanical Garden of the A. Mickiewicz University in Poznań in 1984). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 3: 59-61.

 

Łukasiewicz A., 1994. Sprawozdanie z działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów Komitetu Botaniki PAN w latach 1978-1994 (Report on the Activity of the Botanical Gardens and Arboreta Council of the Botanical Committee of the Polish Academy of Science, for the Period 1978-1994). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 3: 97-104.

 

Łukasiewicz A., 1994. Właściwości morfologiczno-rozwojowe Buglossoides purpurocaerulea (L.) J. M. Johnston oraz możliwość jego reintrodukcji i zachowania w warunkach ex situ (Morphological and developmental properties of Buglossoides purpurocaerulea (L.) J. M. Johnston and the possibilities of its reintroduction and maintenance under ex situ conditions). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3: 63-68.

 

Łukasiewicz A., 1994. Wpływ katastrofalnej suszy w latach 1982 i 1983 na wieloletnie gatunki zielne w rejonie Poznania (The influence of disastrous drought in the years 1982 and 1983 on the perennial herbaceous species in the Poznań region). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 3: 23-57.

 

Łukasiewicz A., 1994. Wpływ nagłego spadku temperatury w styczniu 1985 roku na wybrane gatunki roślin szklarniowych na terenie Ogrodu Botanicznego UAM (The influence of the rapid decrease in temperature in January 1985 on the selected species of the greenhouse plants in the Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 3: 95-96.

 

Łukasiewicz A., 1994. Wpływ surowej zimy 1986/87 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu (The influence of the severe winter 1986/87 on the trees and bushes in the Botanical Garden of A. Mickiewicz University in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 3: 69-93.

 

Węglarski K., 1994. Strefowy układ roślinności na tle warunków siedliskowych w regionie Burg El-Arab w północnym Egipcie. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Series Polonica, 1: 133-155.

 

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1993. Badania fenologiczne amerykańskich gatunków głogów na tle warunków klimatycznych miasta Poznania (Phenological studies on American hawthorm species in the climatic conditions of Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 2: 15-22.

 

Górska-Zajączkowska M., Węglarski K., 1993. Ostnica włosowata Stipa capillata L. - rzadki i zagrożony gatunek flory północno-zachodniej Polski (Stipa capillata L. - rare and threatened species of northwestern Polish flora). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 2: 5-14.

 

Łukasiewicz A., 1993. Morfologiczno-rozwojowe typy bylin i ich przystosowania do środowiska wydmowego na Mierzei Łebskiej (Morphological-growth types of perennials and their adaptation to the dune environment on the Łeba Bar). Uniwersytet Gdański, Zeszyty Naukowe -Biologia, 10: 67-99.

 

Łukasiewicz A., 1993. Rozwój klonów (Acer spp. L.) w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, ich odporność na mrozy i susze oraz ocena przydatności poszczególnych gatunków dla terenów zieleni (Development of maple-trees (Acer spp.) in collections of Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań, their hardiness to frost and draught and assesment of usfulness of particular species for green areas). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 2: 37-67.

 

Węglarski K., 1993. Strefowość roślinności pobrzeża Morza Śródziemnego w regionie Burg El-Arab. (Północny Egipt) (Vegetational zonation of mediterranean coasts in Burg El-Arab region (north Egypt)). Polskie badania geobotaniczne poza granicami kraju. Materiały 36 Seminarium Geobotanicznego Warszawa, 15-16.03.1991, red. J. B. Faliński & Z. Mirek. Wiadomości Botaniczne, 37 (3/4): 185-186. 

 

Zenkteler E., 1993. Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego w Kolonii (The collections of plants in the Botanical Garden in Cologne). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 2: 71-75.

 

Cieśliński S., Łukasiewicz A., 1992. Projektowany Świętokrzyski Ogród Botaniczny w Kielcach (Designed Świętokrzyski Botanical Garden in Kielce). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 71-77.

 

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 1992. Ekologiczna i morfologiczna charakterystyka Lilium martagon L. na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego (Ecological and morphological characteristics of Lilium martagon L. in the Wielkopolski National Park). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 31-45.

 

Jańczyk J., Węglarski K., 1992. Ekologiczne warunki występowania oraz biologia rozwoju narecznicy szerokolistnej Dyopteris dilatata [Hoffm.] A. Grey w Wielkopolskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika, 41: 41-52.  

 

Łukasiewicz A., Puchalski J. 1992. Biuletyn Ogrodów Botanicznych - Historia i perspektywy (Botanic Gardens Bulletin - History and perpectives). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 3-6.

 

Łukasiewicz A., 1992. Kryteria pobierania roślin zagrożonych ze stanowisk naturalnych (Criteria of collecting of endangered plants from their natural sites).  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 11-15.

 

Łukasiewicz A., 1992. Charakterystyka roślin psammofilnych i ich przystosowania do środowiska wydmowego Mierzei Łebskiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia Nr 48, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Łukasiewicz A., 1992. Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Pt. „Teoria i praktyka introdukcji” (Nitra, 12-15 września 1989 roku) (Report from the International Symposium ‘Theory and Practice of Introduction’ (Nitra 12-15 September 1989). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 87-88.

 

Łukasiewicz A., 1992. Zahamowanie rozwoju pąków u niektórych drzew iglastych po surowej zimie 1986/87 i wynikająca stąd potrzeba uzupełnienia skali przemnożeń u drzew i krzewów (Inhibition of buds development of some conifer trees after severe winter in 1986/87 and the resulting therefrom need for complement of frost penetration scale in trees and shrubs). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 53-57.

 

Łukasiewicz A., Stuchlik L. 1992. Zasady i cele działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN (Rules and goals of the Board of Botanic Gardens and Arboretums of the Botany Committee of the Polish Academy of Sciences). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 7-9.

 

Węglarski K., 1992. Działalność naukowa i społeczna Ogrodu Botanicznego w Nankinie (Scientific and social activities of the Nanjing Botanical Garden). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 83-86. 

 

Zenkteler E., 1992. Ochrona rzadkich i ginących gatunków roślin na terenie Łotwy oraz w uprawach zachowawczych Ogrodu Botanicznego Łotewskiej Akademii Nauk w Salaspils (The conservation of rare and threatened species in the Latvia and in the collection of the Botanical Garden of the Latvian Academy of Sciences in Salaspils). Wiadomości Botaniczne, 36 (1/2): 108-111.

 

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1991. Arnica montana L. - zagrożony gatunek flory Polski. Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, 1: 19-28.

 

Jańczyk J., 1991. Charakterystyka morfologiczno-rozwojowa narecznicy szerokolistnej (Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Grey) na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, 1: 95-100.

 

Łukasiewicz A., 1991. Ekologia, uprawa oraz reintrodukcja Dictamnus albus L. Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, 1: 75-85.

 

Łukasiewicz A., 1991. Vlijanie prodolzitielnych periodow letniej zasuchi na derewia i kustarniki v okrestnostjach Poznani. Folia Dendrologia, 18 (1). Proceedings of the Symposium Theory and Practice of Plant Introduction: 323-331.

 

Tarant M., 1991. Biologia rozwoju kłoci wiechowatej (Cladium mariscus (L.) Pohl.) na torfowisku niskim w Sierosławiu (woj. poznańskie). Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, 1: 101-106.

 

Węglarski K., 1991. Amplitudy ekologiczne narecznicy szerokolistnej (Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Grey) na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, 1: 87-93.

 

Węglarski K., 1991. Amplitudy ekologiczne wybranych gatunków roślin naczyniowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia Nr 45, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Wójtowicz W., 1991. Charakterystyka geobotaniczna Pulsatilla pratensis (L.) Miller w Polsce. Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, 1: 107-113. 

 

 

 

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

 

Łukasiewicz A., 2000. Dotychczasowy rozwój Ogrodu Botanicznego UAM oraz perspektywy jego dalszego rozwoju. Referat wygłoszony podczas uroczystości 75-lecia Ogrodu Botanicznego UAM. Życie Uniwersyteckie, 10 (90): 16-18.

 

Łukasiewicz A., 2000. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania: Jeżyce, 2: 185-200.

 

Łukasiewicz A., 2000. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1925-2000 (album). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Łukasiewicz A., 1999. Konieczność przestrzegania zasad nieszkodliwego pobierania rzadkich i ginących roślin ze stanowisk naturalnych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 55 (2): 108-111.

 

Węglarski K., 1997. Ochrona czynna jako ważny element zachowania różnorodności genowej rzadkich i ginących gatunków flory (Active protection as an important element of the genus diversity of rare and endangered flora species). [W:] Burchardt L. (red.). Teoretyczne i praktyczne aspekty badań ekologicznych. Idee Ekologiczne. Seria Szkice, 10 (6): 27-34.

 

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1996. Fenologia wybranych gatunków dębów w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Phenological observations of some chosen oak species under the conditions of the Botanical Garden of A. Mickiewicz University in Poznań). [W:] Stachak A. (red.) Zjazd Członków Sekcji Dendrologicznej PTB w Szczecinie, 3-5 września 1996. PTB, Szczecin: 45-57.

 

Łukasiewicz A., 1996. Koń na etacie adiunkta. Życie Uniwersyteckie, 7-8 (39-40): 16-17.

 

Łukasiewicz A., 1997. Rola Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza dla aglomeracji poznańskiej. [W:] Ciaciura M. (red.) Współczesna rola ogrodów botanicznych w ochronie środowiska przyrodniczego. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Szczecin 16-17 maja 1997 r.. Oficyna in Plus, Uniwersytet Szczeciński: 21-22.

 

Węglarski K., 1997. Ogrody Botaniczne na świecie - historia i współczesność. [W:] Ciaciura M. (red.) Współczesna rola ogrodów botanicznych w ochronie środowiska przyrodniczego. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Szczecin 16-17 maja 1997 r.. Oficyna in Plus, Uniwersytet Szczeciński: 23-24.

 

Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz., 1994. Potrzeba i możliwości powstania Ogrodu Botanicznego w Gnieźnie i jego zadania. [W:] Pawuła-Piwowarczyk R. (red. I tomu). Gniezno u progu XXI wieku. Prace monograficzne - Wizerunki miast polskich, Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Gaudentinum, Gniezno, 1: 199-201.

 

Tarant M., 1995. Stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus w okolicach Wrześni (woj. poznańskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 51 (2): 95-97.

 

Węglarski K., 1995. Stanowisko ostnicy Jana Stipa joannis nad jeziorem Chycina k. Skwierzyny (woj. gorzowskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 51 (4): 86-89.

 

Jańczyk-Węglarska J., 1991. Problematyka ochrony rzadkich i endemicznych gatunków flory europejskiej części Turcji w Ogrodzie Botanicznym w Istambule. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 47 (4): 84-86.