KALENDARZ

2020-12-01 - Miesiąc z kalendarza

2020-11-30 - Miesiąc z kalendarza

 

 

2020-10-31 - Październikowe zajęcia edukacyjne w Ogrodzie

2020-09-29 - Miesiąc z kalendarza

2020-09-28 - Miesiąc z kalendarza

2020-09-27 - Na trawniku w Botaniku

Lato w pełni, a temat koszenia trawników i spontanicznych łąk miejskich nie traci na aktualności. Tam, gdzie jest to możliwe, warto pozostawiać fragmenty nieskoszone, aby rodzime kwitnące rośliny zwabiały motyle, pszczoły, trzmiele, a stada barwnych szczygłów zdobiły nasze otoczenie, żerując na nasionach pozostawionych traw, ostów, cykorii i wielu innych roślin nazywanych często chwastami.

 

W filmie Dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu opowiada o tym, jak zaprosić do naszego otoczenia dzikich sąsiadów, jak pomóc im przetrwać w miastach i jak uczynić nasze otoczenie bardziej zielonym i bogatszym w życie w najrozmaitszej formie.

 

2020-04-19 - Wystawa "W tonacji zielonej"

Finisaż wystawy nie odbędzie się w planowanym terminie tj. 19 kwietnia. Będziemy podejmowali próbę przełożenia finisażu na inny termin, jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju to umożliwi, co oznacza, że na razie ekspozycja pozostaje w stanie niezmienionym i być może będzie jeszcze mogła zostać udostępniona do zwiedzania.

 

 

Wystawa „W tonacji zielonej” prezentować będzie prace graficzne inspirowane roślinnością pospolicie spotykaną w polskich lasach, na łąkach i w ogrodach. Nie zabraknie również odniesień do bogatej flory Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, dzięki czemu obok siebie pojawią się malarskie portrety i opowieści o roślinach z różnych stron świata. Prace wykonane w temperze skupiają się na fragmentach roślin, wydobywając z nich naturalne piękno, a czasem ujmując je w ramy malarskich abstrakcji, umownych pejzaży.

 

Tytuł wystawy jest swoistą zabawą słowem, nawiązaniem zarówno do kolorystyki prac, zieleni jako synonimu roślinności oraz do tonacji w znaczeniu muzycznym. Część prezentowanych grafik posłużyła jako oprawa pierwszej balfolkowej płyty w Polsce, wydanej przez zespół Balsam w grudniu 2019 roku.

 

Autorką prac jest Ewa de Mezer związana z architekturą krajobrazu i z muzyką balfolkową. Ekspozycję będzie można oglądać od 24 stycznia do 19 kwietnia 2020 roku.

 

Wernisaż odbędzie się o godz. 12.00 w sobotę 1 lutego. W ramach wernisażu przewidziano autorskie oprowadzanie po wystawie, a także akcent muzyczny w wykonaniu zespołu Balsam.

 

Wystawie towarzyszyć będą ciekawe i zróżnicowane wydarzenia:

 

23.02 (niedziela)

godz. 11.00 – autorskie oprowadzanie po wystawie

godz. 12.00 – 13.00 – warsztaty taneczne "Balfolk - taniec dla każdego"

 

8.03 (niedziela)

godz. 12.00 – autorskie oprowadzanie po wystawie

 

19.04 (niedziela)

godz. 12.00 - 13.30 - finisaż wystawy połączony z kameralnym koncertem zespołu Balsam

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Na warsztaty taneczne obowiązują zapisy, na które czekamy do piątku 21 lutego pod adresem: balsam.band@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

2020-02-16 - "Wiersze polskich noblistów"

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Ławeczka Literacka". Tym razem tematem spotkania będą Wiersze Polskich Noblistów. Spotykamy się w najbliższą niedzielę, 16 lutego 2020 r. jak zwykle o godz. 16:00 w sali wykładowej im. prof. Zygmunta Czubińskiego w Pawilonie Ekspozycyjnyo-Dydaktycznym. Szczegóły na plakacie.

 

2020-01-19 - Świat przyrody malowany elektronami

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza

na wystawę mikrofotografii

wykonanych z użyciem mikroskopu elektronowego SEM Hitachi SU 8010 pt.

 

ŚWIAT PRZYRODY MALOWANY ELEKTRONAMI

 

Autorką zdjęć jest dr Jagna Karcz, komputerowe barwienie przygotował Bartosz Baran,
a opracowanie graficzne wystawy wykonała Weronika Ratajska.

Wystawa została zorganizowana przez Śląski Ogród Botaniczny
we współpracy z Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w ramach kampanii „Klimat dla Śląska”.

 

Wystawę zwiedzać można od 19.10.2019 do 19.01.2020

w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM,
ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu

 

 

Jagna Karcz – jest doktorem nauk przyrodniczych, specjalistą w za­kresie skaningowej mikroskopii elektro­nowej i analizy obrazu oraz anatomii i embriologii roślin, byłym adiunk­tem w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, a obecnie prowadzi Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektrono­wej na Wydziale Biologii UŚ, gdzie na co dzień ma do czynienia ze światem obrazów mikroskopowych. Zajmuje się opracowaniem i zastosowaniem metod mikroskopii skaningowej w badaniach róż­nych obiektów biologicznych, w tym struktur powierzchniowych epidermy roślin podatnych na działanie czynników środowiska. Jest jednym z nielicznych w kraju specjalistów w zakresie kar­pologii, a także popularyzatorem nauki. Jej pasją są: fotografia naukowa, kultura i sztuka Japonii, kinematografia science fiction.

 

Bartosz Baran – jest studen­tem Indywidualnych Studiów Mię­dzyobszarowych (wiodący kierunek: biotechnologia) w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydzia­łu Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, laureatem programu „Diamentowy Grant V” MNiSW, stypendium Ministra Nauki dla najlepszych studentów oraz wyróżnienia Rektora Uniwersy­tetu Śląskiego za działalność naukową i popularnonaukową. Ak­tywnie uczestniczy w życiu studenckim poprzez pracę w kołach naukowych, w realizacji projektów badawczych oraz w organizacji wydarzeń popularyzujących naukę. Wśród swoich zainteresowań wymienia biologicznie inspirowaną sztukę, wędrówki górskie, surwiwal i literaturę science fiction.

 

 

 

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (SEM-lab) funkcjonuje w ramach Pracowni Technik Mikroskopo­wych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskie­go w Katowicach. Jest jednostką naukowo-dydaktyczną i usługową, wchodzi także w skład nowo utworzonego Centrum Nanoskopii UŚ. Współpracuje także z jednostkami spoza Wydziału i Uniwersytetu. Aktywnie uczestniczy w popularyzacji nauki poprzez wykłady, po­kazy, warsztaty i festiwale nauki dla młodzieży i dorosłych.

Dzięki temu, że wyposażone jest w najnowocześniejszy mi­kroskop elektronowy SEM – Hitachi SU 8010 – wysokorozdzielczy z zimną emisją polową, komorą krio i spektrometrem rentgenow­skim EDS, można było stworzyć niezwykłą galerię fotografii nauko­wej, która swoją treścią nawiązuje do prowadzonych badań i zajęć dydaktycznych Wydziału Biologii UŚ.

Zobaczyć można m.in. jak degradowane są powierzchnie two­rzyw sztucznych przez mikroorganizmy, różnorodność kształtów i wzorów tkanek i organów roślin, powłoki chitynowe owadów, modyfikacje powierzchni organizmów po skomplikowane, orygi­nalne struktury wewnątrz ich ciała, koronkowe wzory ściany ziaren pyłku i zarodników, ale także misterne konstrukcje szkieletów gą­bek, sieci pajęczych, wzory piór ptasich czy też próbki środowisko­we różnego pochodzenia.

Tego typu zdjęcia są efektem różnych procesów zachodzących wewnątrz mikroskopu elektronowego SEM, gdzie zamiast standar­dowego światła do tworzenia obrazu wykorzystywana jest wiąz­ka elektronów, która, wchodząc w reakcję z powierzchnią próbki, powoduje emisję energii pod różnymi postaciami. Każdy rodzaj emitowanej energii jest potencjalnym sygnałem do przetworzenia na obraz, który w postaci fotografii cyfrowej jest podstawą doku­mentacji naukowej. Cały ten proces przebiega w próżni, a dodatko­wo istnieje konieczność napylenia na powierzchnię badanej próbki ultracienkiej warstwy metalu szlachetnego (np. złota) lub węgla. Proces napylenia próbek biologicznych poprzedza technika utrwa­lania chemicznego, a następnie suszenie w aparaturze tak, aby zachować nienaruszoną strukturę obserwowanego obiektu. Dzię­ki użyciu tego typu mikroskopu obraz, jaki powstaje, zdaje się być w 3D za sprawą ogromnej głębi ostrości.

Czarno-białe obrazy uzupełniają zdjęcia barwione komputerowo w programach graficznych dla uwypuklenia interesujących szczegó­łów materii. Są pewną wizją artystyczną, która może inspirować i rozbudzać wyobraźnię obserwatora. Te mikroskopowe fotografie tworzone w „obiektywnym” procesie mechanicznej reprodukcji dla oglądającego pozostają subiektywnie odbieranymi obrazami. Na końcu zawsze jest estetyka.

 

2019-09-29 - Okiem Architekta Krajobrazu

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w jubileuszu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. 

 

"Wystawa "Okiem Architekta Krajobrazu" zorganizowana z okazji jubileuszu OW SPAK, prezentuje różne formy wypowiedzi architektów krajobrazu o otaczającej nas przestrzeni. Na wystawę składają się dwie odrębne ekspozycje, będące wyrazem projektowych i artystycznych działań architektów krajobrazu. Prace malarskie, rysunkowe oraz ceramiczne są pokłosiem pleneru Członków i Sympatyków Oddziału, który miał miejsce w Ogrodzie Botanicznym w czerwcu br. Są one zapisem Ogrodu w wielu wymiarach, od wnętrz ogrodowych poprzez notację pojedynczych roślin, aż po twórcze przekształcanie liści, kwiatów, owoców w nowe formy, z nadaniem oryginalnych znaczeń. Wystawa poplenerowa w fascynujący sposób opowiada na nowo o Ogrodzie Botanicznym. Bogactwo narracji wypływa zarówno z różnorodnego tworzywa, jak i odmiennego spojrzenia autorów prac, którzy na swój sposób interpretują przestrzeń Ogrodu. 

 

Główną oś wystawy "Okiem architekta krajobraz" stanowią natomiast plansze prezentujące wybitne przykłady projektów architektów krajobrazu z całej Europy. IFLA Europe Exhibition 2018 Landscape architecture as a Common Ground to 26 plansz ukazujących 61 realizacji przestrzeni publicznych z 24 krajów stowarzyszonych w International Federation of Landscape Architects. Wystawa była do tej pory prezentowana w Polsce dwukrotnie."
 

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

Oddział Wielkopolski

 

Więcej informacji (klik)