Działalność naukowa

Od blisko 60 lat Ogród Botaniczny UAM jest placówką naukowo - dydaktyczną. Za początek działalności naukowej należy przyjąć datę 12 grudnia 1949 roku. Wówczas to Szkolny Ogród Botaniczny, zarządzany przez Państwową Szkołę Ogrodnictwa w Poznaniu, został przejęty przez Uniwersytet Poznański i nadano mu nazwę Ogród Botaniczny. Stał się jednostką Katedry Systematyki i Geografii Roślin Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, w randze zakładu. Kierownictwo objął wówczas, do 1967 roku, prof. dr hab. Zygmunt Czubiński.

 

Obecne prace naukowe Ogrodu są ściśle powiązane ze strategicznymi obszarami badawczymi oraz priorytetowymi kierunkami badań ustalonych w Krajowym Programie Ramowym (KPR) przez Ministra Edukacji i Nauki RP. Skupiają się one wokół problematyki, którą można ująć w trzy bloki tematyczne:

 

1. Zasoby roślinne Polski oraz wybranych krajów świata

 

 • bogactwo i różnorodność flor naczyniowych;
 • fitosocjologia i ekologia zbiorowisk roślinnych, kartografia roślinności;
 • krajobrazowe zróżnicowanie roślinności;

 

2. Biologia i autekologia roślin naczyniowych

 

 • morfologia rozwoju roślin naczyniowych;
 • dynamika przyrostu organów podziemnych u roślin naczyniowych;
 • fenologia roślin naczyniowych;
 • aklimatyzacja oraz introdukcja roślin naczyniowych;

 

3. Ochrona zasobów roślinnych

 

 • ochrona in situ/ex situ roślin naczyniowych zagrożonych wymarciem;
 • ochrona zbiorowisk roślinnych i krajobrazu roślinnego (ogólnie);
 • dokumentacja szaty roślinnej obiektów ochrony przyrody;
 • planowanie obiektów ochrony przyrody;
 • kształtowanie i ochrona zieleni na obszarach zurbanizowanych;
 • biologiczna rekultywacja obszarów antropogenicznie przekształconych.

 

Do podstaw działalności naukowej Ogrodu należy:

 

 • działalność statutowa,
 • projekty badawcze,
 • współpraca naukowa z zagranicą.

 

Ogród Botaniczny UAM posiada Radę Naukową. W skład Rady wchodzą między innymi specjaliści z zakresu problematyki badań naukowych prowadzonych w placówce, a także przedstawiciele pracowników.

 

Aktywnością powiązaną z pracą naukową Ogrodu jest:

 

 • członkostwo pracowników w radach i komisjach,
 • członkostwo pracowników w towarzystwach naukowych,
 • prezentacje pracowników na zebraniach naukowych i innych.

 

Cennym zapleczem technicznym do badań naukowych prowadzonych w Ogrodu są między innymi:

 

 • automatyczna stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

 

Do cennych zbiorów naukowych Ogrodu należą między innymi:

 

 • Zielnik Flory Naczyniowej Babiogórskiego Parku Narodowego,
 • Komputerowa baza HORTUS Data-base OB UAM,
 • Narodowa kolekcja gatunków z rodzaju Cotoneaster Med.,
 • Narodowa kolekcja gatunków z gromady paprotników Pteridophyta.

 

Ogród Botaniczny UAM uczestniczy w światowym programie: International Agenda for Botanic Gardens in Conservation.